دوره های آموزشی

15 و 16 مهر ماه 1399

وبینار آموزشی عایق های حرارتی و عایق کاری 

 

توسط مهندس صادق مفیدی – شرکت مهندسی بهران انرژی

اردیبهشت ماه 1397

بررسی استاندارد های ملی انتخاب  و بکارگیری مصالح و اجرای

 

عایق کاری حرارتی ساختمان (مبحث 19)

 

توسط مهندس صادق مفیدی – شرکت مهندسی بهران انرژی

آذر ماه 1396

دوره آموزشی بررسی استاندارد های ملی بکار گیری مصالح

 

روش اجرا در مبحث 18 و 19  مقررات ملی عایق کاری حرارتی و صوتی ساختمان

 

توسط مهندس صادق مفیدی – شرکت مهندسی بهران انرژی

بهمن ماه 1392

برگزاری دوره کوتاه مدت عایق کاری حرارتی ساختمان

 

توسط مهندس صادق مفیدی – شرکت مهندسی بهران انرژی