پروژه های در حال اجرا

پروژه های در حال اجرا

شروع به کار اجرای پروژه گرمایش الکتریکال کف رمپهای پایانه آزادی
شروع به کار اجرای پروژه گرمایش الکتریکال کف رمپهای پایانه آزادی
هیت تریس (کرمایش الکتریکال) رمپ پروژه پایانه آزادی مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
هیت تریس (کرمایش الکتریکال) رمپ پروژه پایانه آزادی مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
هیت تریس (کرمایش الکتریکال) رمپ پروژه پایانه آزادی مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
هیت تریس (کرمایش الکتریکال) رمپ پروژه پایانه آزادی مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
هیت تریس (کرمایش الکتریکال) رمپ پروژه پایانه آزادی مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی

 شروع به کار اجرای پروژه گرمایش الکتریکال کف رمپهای پایانه آزادی

 

مشتری شروع به کار اجرای پروژه گرمایش الکتریکال کف رمپهای پایانه آزادی
موقعیتمشهد - خراسان رضوی
نوع عایق و تجهیزات کابل هیت تریس
اتصالات نصباتصالات نصب کابل هیت تریس
مدیریت بخش مبحث انرژیبهران انرژی
شروع اجرای پروژهآذر ماه 1399
عایق کاری الاستومری تاسیسات و اطفاء حریق پروژه مجد مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری الاستومری تاسیسات و اطفاء حریق پروژه مجد مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری الاستومری تاسیسات و اطفاء حریق پروژه مجد مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری الاستومری تاسیسات و اطفاء حریق پروژه مجد مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری الاستومری تاسیسات و اطفاء حریق پروژه مجد مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری الاستومری تاسیسات و اطفاء حریق پروژه مجد مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری الاستومری تاسیسات و اطفاء حریق پروژه مجد مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری الاستومری تاسیسات و اطفاء حریق پروژه مجد مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری الاستومری تاسیسات و اطفاء حریق پروژه مجد مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری الاستومری تاسیسات و اطفاء حریق پروژه مجد مشهد - شرکت مهندسی بهران انرژی

اجرای هیت تریس و پوشش عایق حرارتی الاستومری پروژه مجد – بهران انرژی

مشتریاجرای هیت تریس و پوشش عایق حرارتی الاستومری پروژه مجد - بهران انرژی
موقعیتمشهد - خراسان رضوی
نوع عایق و تجهیزات کابل هیت تریس - عایق الاستومری
اتصالات نصبچسب مخصوص عایق الاستومری
مدیریت بخش مبحث انرژیبهران انرژی
_

برخی از پروژه ها

_
_

محصولات بهران انرژی

_