اجرای هیت تریس و پوشش عایق حرارتی الاستومری پروژه مجد - بهران انرژی