هیت تریس (گرمایش موضعی) انبار شرکت نفت- سکوی بارگیری گازوئیل